Nào ta cùng vui trên HTV7 và HTV9 cũng các bé Trường MN Happy House

Camera 1
Camera 2
Camera 3
Camera 4
Cơ sở 1: 08.62622555
Cơ sở 2: 08.62739955

 
 English 
Chương trình giáo dục
 
Giáo án: Phương Tiện Giao Thông - khối Mầm
17/03/2011 7:54

Ban Giám Hiệu

KEÁ HOAÏCH THÖÏC HIEÄN CHUÛ ÑEÀ

 

I.            Muïc ñích yeâu caàu:

* Kieán thöùc:

- Treû bieát goïi teân caùc PTGT ñöôøng boä; nôi hoaït ñoäng

- Bieát ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm (veà hình daùng beân ngoaøi, aâm thanh, coâng duïng)

- Treû phaân bieät ñöôïc xe coù ñoäng cô vaø khoâng ñoäng cô.

* Giaùo duïc:

- Khi ngoài treân xe treû bieát ngoài ngay ngaén, khoâng ñöa tay ra khoûi xe.

- Treû bieát ñoäi noùn baûo hieåm khi tham gia giao thoâng.

- Ñi ñuùng luaät giao thoâng.

- Khi qua ñöôøng phaûi coù ngöôøi lôùn daét qua.

* Kyõ naêng:

- Treû bieát ñöôïc xe ñaïp, xe xích loâ duøng söùc ngöôøi;

- Xe maùy, xe oâ toâ duøng nhieân lieäu (xaêng, ñieän)

II. Caùc hoaït ñoäng:

*Ngaøy thöù nhaát:Beù thích laùi oâ toâ (MÑ: Bieát theû hieän tình caûm qua baøi haùt: “Beù taäp laùi oâ toâ”; phaùt trieån khaû naêng nghe nhaïc; treû bieát phoái hôïp vôùi baïn khi chôi)

·        HÑ 1: Xem ai ñoaùn gioûi

·        HÑ 2: Treû haùt dieãn caûm baøi haùt theo nhaïc.

·        HÑ 3: Treû chôi laùi oâ toâ theo tín hieäu ñöôøng.

·        HÑ 4: Söu taàm tranh aûnh veà PTGT

* Ngaøy thöù hai: Chieác xe ñaïp deã thöông ( MÑ: Treû nhaän bieát caùc boä phaän vaø coâng duïng cuûa xe ñaïp; phaùt trieån kyõ naêng quan saùt vaø so saùnh cho treû; giaùo duïc treû lôïi ích cuûa xe ñaïp trong ñôøi soáng)

·        HÑ 1: Treû quan saùt vaø troø chuyeän veà xe ñaïp lôùn.

·        HÑ 2: Treû xem caùc Slide hình caùc loaïi xe ñaïp.

·        HÑ 3: Treû chôi laøm ñoäng taùc moâ phoûng chaïy xe ñaïp.

·        HÑ 4: Treû taäp chaïy xe ñaïp treân saân.

·        HÑ 5: Treû raùp xe ñaïp baèng caùc maûnh gheùp

·        HÑ 6: Xaây ngaõ tö ñöôøng phoá.

* Ngaøy thöù ba: Ñoaøn taøu nhoû toát buïng (MÑ: Treû hieåu noäi dung truyeän, bieát taøu hoûa laø PTGT ñöôøng saét; phaùt trieån ngoân ngöõ vaø khaû naêng phaùn ñoaùn cho treû; treû bieát giuùp ñôõ ngöôøi khaùc)

·        HÑ 1: Treû chôi chieác tuùi lyø dieäu.

·        HÑ 2: Treû troø chuyeän veà hoäp khoái vuoâng vaø khoái chöõ nhaät.

·        HÑ 3: Treû troø chuyeän veà taøu hoûa vaø nghe coâ keå chuyeän “Ñoaøn taøu nhoû toát buïng”

·        HÑ 4: Treû chôi ñi taøu löûa theo nhaïc

* Ngaøy thöù tö: Ai to nhaát (MÑ: Treû bieát phaân bieät ñoä to nhoû cuûa caùc PTGT;  phaùt trieån kyõ naêng so saùnh ba ñoái töôïng; giaùo duïc treû bieát phuï giuùp coâ sau giôø hoïc.)

·        HÑ 1: Chôi “Ai ñoaùn gioûi”

·        HÑ 2: Treû troø chuyeän vaø so saùnh veà ñoä to, nhoû cuûa: xe ñaïp, xe hôi, xe taûi.

·        HÑ 3: Chôi “Tìm beán cho xe”

·        HÑ 4: Xaây beán xe

·        HÑ 5: Laép raùp xe

* Ngaøy thöù naêm: Pheùp maøu ñaùng giaù bao nhieâu (MÑ: Treû hieåu ñöôïc noäi dung caâu chuyeän, ñoaùn noäi dung caâu chuyeän theo suy nghó cuûa treû; treû hieåu moät soá luaät ñi ñöôøng, coù yù thöùc ñaûm baûo an toaøn khi tham gia giao thoâng; chuù yù laéng nghe, khoâng ngaét lôøi coâ-baïn)

·        HÑ 1: Troø chôi “Ai tinh maét”

·        Cho beù xem ñoaïn phim veà caùc haønh vi vi phaïm giao thoâng.

·        Cho chaùu troø chuyeän xem baïn naøo sai, baïn naøo ñuùng

·        HÑ 2: Nghe coâ keå chuyeän: Moät pheùp maøu ñaùng giaù bao nhieâu?

                 Troø chuyeän vaø ñaøm thoaïi cuøng treû

HÑ 3: Chôi troø chôi: Ñeøn tín hieäu


Bookmark and Share

Các tin khác


 • Tiết học chuyên đề của các lớp Bumbo và Marsupilami (tiếp theo) (18/02/2011)


 • Tiết dạy chuyên đề bằng giáo trình điện tử và các học cụ thực tế từ cuộc sống hàng ngày của các lớp Lá và Chồi (13/02/2011)


 • Tiết dạy chuyên đề bằng giáo trình điện tử và các học cụ thực tế từ cuộc sống hàng ngày (tiếp theo) (20/01/2011)


 • Tiết dạy chuyên đề bằng giáo trình điện tử và các học cụ thực tế từ cuộc sống hàng ngày (18/01/2011)


 • Chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ (19/07/2010)
 • TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC
  Cơ sở 1: 215 - 217 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú. Tel: 62.622.555 - 54342855
  Cơ sở 2: 611A Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú. Tel: 62739955 - 62673068
  Email: info@happyhouse.edu.vn - Website: www.happyhouse.edu.vn

  Copyright ©2010 Happy House Pre-School. All rights reserved.

     

  Thiết kế và xây dựng: PHƯƠNG NAM NET